El consell escolar del centre és l'òrgan col·legiat de participació de la comunitat escolar en el govern del centre. En el consell escolar hi ha representats tots els col·lectius que intervenen en la comunitat educativa: director o directora, professors, alumnes, personal d'administració i serveis, etc.

 

La funció principal del consell escolar és debatre i aprovar tots aquells temes importants per al funcionament i l'organització del centre: el projecte educatiu, el pla i la memòria anual de centre, el pressupost, etc

 

Les persones del consell escolar són elegides per un període de quatre anys i es renoven per meitats cada dos anys.

 

La darrera convocatòria d'eleccions a consells escolars dels centres ha sigut el curs 2012-2013.

 

Composició en els centres públics

• El director o directora, que el presideix.

• El cap o la cap d'estudis.

• Un o una representant de l'ajuntament de la localitat on es troba situat el centre.

• Els i les representants del professorat s'elegeixen pel claustre.

• Els i les representants de l'alumnat i dels pares i mares o tutors, elegits respectivament per ells i entre ells.

• Un o una representant del personal d'administració i serveis, elegit per i entre aquest personal.

 

MEMBRES DEL CONSELL ESCOLAR

 

Docents:

 

 

Famílies:

- Aida Arellano 

 

 

Ajuntament

 

PAS

- Olga Gutiérrez

 

Ampa

 

 

L'equip directiu:

- Glòria Bertran

- Lety López

- Imma Garrabou