L'ESCOLA

El centre és d'una línia amb Educació Infantil i Educació Primària . El claustre està format per 22 mestres, a més disposem d'una tècnica en Educació Infantil, una administrativa i una conserge.

Els principis pedagògics que regeixen la nostra escola són:
    - Educar en el foment dels valors democràtics a través del respecte al pluralisme.
    - Seguiment personalitzat de l'alumnat.
    - Treball en equip del professorat i participació en els plans de formació permanent.
    - Sortides complementàries per al coneixement de l'entorn social, cultural, econòmic i científic.

El Projecte Educatiu de l'escola es fonamenta en aquests eixos: 

  • la integració, el pluralisme, educació no sexista, educació per la pau i la resolució de conflictes.


L'enriquiment de la nostra escola ens ve donat per la diferent procedència del nostre alumnat som, per tant, una escola multicultural on treballem la interculturalitat entre tots/es.