PROJECTES

 

A l’escola s’estan duent a terme diferents projectes:

 

Xarxa de Competències Bàsiques. L'escola fomenta el treball per projectes sota les línies de treball de la Xarxa; aquesta dona pautes al professorat que es forma activament per tal de crear a les aules grans espais de treball cooperatiu on l'alumnat sigui un membre actiu en el seu procés d'aprenentatge. 

 

Plurilingüisme: La triple funcionalitat de la llengua com a instrument de comunicació, de representació i de socialització és un dels eixos principals de treball; i donada la diversitat lingüística de la que gaudim valorem el treball per igual de les tres llengües escolars (català, castellà, anglès) com a font de riquesa cultural.

 

L’objectiu lingüístic de la nostra escola és aconseguir que al final de l’escolarització obligatòria tot l’alumnat tingui capacitat d’emprar diferents llengües, en funció del context i dels seus interessos comunicatius. Això vol dir el ple domini del català, del castellà i un alt domini de l’anglès, juntament amb una actitud d’obertura i de respecte de la diversitat lingüística i cultural. 

 

Es realitza un treball vertical de les tres llengües i s’integra l’aprenentatge de les àrees en aquest treball; realitzant Arts and Crafts i Science en llengua anglesa.

 

Projecte Art_Apadrina el teu Equipament (MACBA): Valorem l’art com un mitjà de comunicació sense fronteres, on tot l’alumnat hi té cabuda i on tothom pot expressar-se sense necessitat de conèixer l’idioma. Treballa col·laborativament amb el MACBA, són els nostres padrins.

 

Gaudim de tallers artístics, espais d'aprenentatge i de relació on, a partir de diferents propostes artístiques, els nens i les nenes aprenen a valorar les manifestacions culturals i a saber crear amb paraules, amb el propi cos, amb tota mena de materials, suports i eines tecnològiques, tant individualment com col·lectivament. 

 

L'activitat manipulativa, l'experimentació i la reflexió permeten que els nens i nenes interioritzin els aprenentatges i adquireixin nous coneixements. La música, la dansa, l’expressió corporal, les arts escèniques, el llenguatge plàstic, entre d’altres continguts, seran el motor d’impulsió del procés d’aprendre a aprendre. 

 

Estructura de democràcia participativa: A la nostra escola pretenem que tothom se senti reconegut i amb sentiment de pertinença, tota la comunitat educativa participa activament en el dia a dia de l’escola.

 

L’alumnat col·labora en les decisions del centre a través de les assemblees d’aules on es comparteixen les idees de cada grups d’alumnes a nivell d’aula, les aportacions consensuades democràticament es comenten a les reunions de delegats i delegades amb els altres grups de l’escola a través de dos representants de cada classe i on una mestra recull el decidit i es traspassa a la Comissió de l’escola pertinent. Aquest sistema funciona  a totes les classes i es treballa setmanalment a totes les aules, fent obertura i tancament de les setmanes de forma conjunta. 

 

Escolta’m. Projecte d'acció tutorial que potencia la creació de vincles afectius positius i resilients entre el professorat i l'alumnat

 

Makers  a les Aules: Considerem les TAC com un instrument molt valuós al servei de la comunitat educativa amb la finalitat que tothom pugui crear, accedir, utilitzar i compartir informació i coneixement, contribuint així a superar les desigualtats i a garantir l’èxit escolar.  

 

L’escola disposa d’un projecte que va més enllà d’ensenyar  a utilitzar les TIC; pretén enfrontar-los amb el repte d’aprendre amb les TIC. sota la coordinació i guia de la Universitat Pompeu Fabra. 

 

Disposem de dues aules TAC, ordinadors i PDIs a totes les aules, tauletes i robots per compartir que ens permet el desenvolupament de les tecnologies per a l’aprenentatge i el coneixement per a la integració de les tecnologies en els processos d’ensenyament-aprenentatge del nostre alumnat. 

 

Centre Formador: Treballem l’acolliment d’alumnes de pràctiques de les facultats de formació del professorat de Catalunya amb la intenció de poder contribuir en la formació del professorat novell. 

 

L’escola participa en un projecte de recerca per a la millora i la innovació del model formatiu de la doble titulació universitària en educació infantil i educació primària de la Facultat de Formació del Professorat de la UB. Aquesta proposta pretén el desenvolupament i l’avaluació d’estratègies que afavoreixen el treball per competències, la integració de tecnologies digitals i l’avaluació formativa en els estudiants de magisteri (futurs docents): Projecte ARMIF.

 

Pla Català de l'Esport: Formem part del Pla Català de l’Esport a l’escola, essent la finalitat la de posar a l'abast de tots l’alumnat la pràctica d'activitats físiques i esportives, i aprofitar el gran potencial d'aquestes activitats per contribuir a la formació personal i cívica dels nostres infants. Pretenem aprofitar el gran potencial educatiu i formatiu de les activitats físiques i esportives, cercant la participació per damunt de la competitivitat; potenciar la funció integradora i de cohesió social de l'esport escolar, facilitant l'accés de tots els nens i nenes a la pràctica esportiva escolar; i contribuir mitjançant la pràctica esportiva a la formació en valors com la tolerància, el respecte als altres i a les regles, la confiança en un mateix, l'esforç de superació, l'autocrítica, l'autonomia, la capacitat de decisió, l'autogestió, la cooperació, el treball en equip, entre d'altres.

 

Projecte Èxit: És un programa que té per objectiu donar suport a l’alumnat amb necessitats per l'èxit educatiu. Es realitza cooperativament amb un dels instituts de referència i d’altres escoles del barri; es realitzen sessions extraescolars per un grup petit d’alumnes de cicle superior sota l’ajuda d’amics grans que els acompanyen en un procés de treball per tal de facilitar-.os eines útils pel dia a dia de l’escola.

 

Ens Apadrinem: La cohesió positiva entre tot l’alumnat del centre i el professorat s’aconsegueix mitjançant diversos projectes, però principalment pels apadrinaments que es succeeixen a l'escola anualment entre alumnat i alumnat i professorat.