CONSELL ESCOLAR

El consell escolar del centre és l'òrgan col·legiat de participació de la comunitat escolar en el govern del centre. En el consell escolar hi ha representats tots els col·lectius que intervenen en la comunitat educativa: director o directora, professors, alumnes, personal d'administració i serveis, etc.

 

La funció principal del consell escolar és debatre i aprovar tots aquells temes importants per al funcionament i l'organització del centre: el projecte educatiu, el pla i la memòria anual de centre, el pressupost, etc

 

Les persones del consell escolar són elegides per un període de quatre anys i es renoven per meitats cada dos anys.

 

La darrera convocatòria d'eleccions a consells escolars dels centres ha sigut el curs 2012-2013.

 

Composició en els centres públics

• El director o directora, que el presideix.

• El cap o la cap d'estudis.

• Un o una representant de l'ajuntament de la localitat on es troba situat el centre.

• Els i les representants del professorat s'elegeixen pel claustre.

• Els i les representants de l'alumnat i dels pares i mares o tutors, elegits respectivament per ells i entre ells.

• Un o una representant del personal d'administració i serveis, elegit per i entre aquest personal.

 

 

 

MEMBRES DEL CONSELL ESCOLAR

 

 

 

CONSELL ESCOLAR

Representants de l’Equip Directiu

Glòria Bertran Marimon

Leticia López Aira

Imma Garrabou Sangrà

Representants docents

Neus Abayà Palau

Eva Bessa Cruz

Jordi Espín Gallardo

Gabi Castellví Bea

Raquel Solis Rica

Representants de l’AMPA

Josefina Sabaté Martínez

Representants de famílies

Romel  Ronquillo Pilot

Fátima Abair Bouioumad 

Representants del PAS

Olga Gutiérrez Lera

Representants de l’Ajuntament

Natàlia Sagarra

 

AMPA

Presidenta

Mª Ángeles Ruiz Arcusa

Representants

Josefina Sabaté Martínez

Fátima Abair Bouioumad