Projecte d'oportunitats d’èxit educatiu a favor de l’alumnat (POEFA)

FINALITAT

El projecte té com a finalitat oferir la igualtat d’accés a una educació de qualitat per a tots els i les alumnes del centre; facilitant tant la creació d'espais d'aprenentatge innovadors i inclusius com proporcionant-los l'accés a espais externs de l'escola inaccessibles per a ells i elles degut a les mancances econòmiques de les famílies.

OBJECTIUS

1. Potenciar l'èxit escolar i l'assoliment de les competències bàsiques a través de la creació d'espais i l’ús de metodologies inclusives com a oportunitat d'aprenentatge per a tot l'alumnat amb necessitats educatives.

 

2. Oferir una experiència lúdica convivencial per afavorir les relacions de cohesió social i amb l'entorn amb l’objectiu de facilitar la inclusió de l'alumnat a través de l’ampliació dels espais escolars.

 

3. Crear espais d'aprenentatge que potenciïn la innovació i garanteixin l'equitat educativa.